De ce solicităm informaţii personale?

Când creaţi un cont nou pe site-ul www.zarago.ro, S.C. ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D. solicită câteva informaţii personale pentru:

  •  A deţine o evidenţă a vizitatorilor pe site;
  • A urmări comportamentul clienţilor în scopul creşterii calităţii serviciilor şi a produselor comercializate;
  • A comunica constant cu clienţii, pentru a-i ţine permanent informaţi despre promoţiile şi ofertele speciale;

În momentul unei achiziţii ne este necesară adresa dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Astfel veţi primi o confirmare a comenzii pe mail, iar curierul vă poate livra produsele unde şi când doriţi dumneavoastră.

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe www.zarago.ro, evoluţia şi starea comenzilor, precum şi informarea despre promoţiile şi ofertele speciale. Notificările privind ofertele www.zarago.ro se realizează prin newsletter. De asemenea S.C. ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D. (www.zarago.ro) poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Informaţiile dumeavoastră personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziţie. Furnizarea datelor personale către S.C. ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D (www.zarago.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita in mod gratuit ştergerea acestora din baza de date.

Cum protejăm datele personale furnizate de dumneavoastră? Politica de confidenţialitate

S.C ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D. (www.zarago.ro) se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul informării clienţilor săi asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. În acest sens, S.C. ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D. (www.zarago.ro) ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului creat pe www.zarago.ro, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi pentru informarea despre promoţiile şi ofertele speciale. Notificările privind ofertele www.zarago.ro vor fi realizate prin newsletter. De asemenea, se pot trimite şi felicitări, cupoane cadou şi alte mesaje speciale.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor precum şi a condiţiilor de confidenţialitate. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare trebuie să înceteze imediat folosirea site-ului www.zarago.ro. Recomandăm citirea cu atenţie a politicii de confidenţialitate a utilizării site-ului.

S.C. ZARAGO DISTRIBUTION S.R.L.-D (www.zarago.ro) garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare). Site-ul www.zarago.ro nu îi conferă dreptul de a reproduce şi/sau descărca parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Dreptul persoanei vizate la informare- Conform art. 12 din Legea 677/2001, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin urmatoarele informații:

  • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
  • scopul in care se face prelucrarea datelor;
  • informații suplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
  • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autoritații de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul la acces la date – conform art. 13 din Legea 677/2001, orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor – conform art. 14 din Legea 677/2001, – orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:

  •  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție – conform art. 15 din Legea 677/2001, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fară nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justiției – conform art.18 din Legea 677/2001, fară a aduce atingerea posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare și legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal, prin telefon, la numarul +00 21.252.59.77, la Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul București, cod postal 024057, România sau pe e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.